Sitemap
Corporate Office
United Phosphorus Limited,
Uniphos House,
Madhu Park,
11th Road,
Chitrakar Dhurandar Marg,
Khar (West), Mumbai 400 052
Tel : 2646 8000 (Board)
Fax : 2604 1010